Правилник за утврђивање права на индивидуални образовни план

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик

Правилник о степену и врсти образовања наставника

Правилник о ближим условима исхране ученика у основној школи

Правилник о пружању додатне подршке

Правилник о ученицима на дужем кућном лечењу

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Измене и допуне правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Листа изабраних уџбеника за остале разреде

Листа изабраних уџбеника за 1. и 5. разред

Безбедносна процедура

Буквар из 1936.год.

Годишњи план рада школе 2023-2024

Годишњи план рада школе 2022-2023

Интерни план набавки за 2023. год

Измене и допуне статута 15.09.2023.

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2021-2022

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2022-2023

Календар значајних активности

Обавештење о новој процедури уписа у први разред

Обавештење за запослене

Образац за извештај СУ

Образац за план СУ

Одељенске старешине школске 2022/2023

Оперативни план за наставнике

План јавних набавки за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Почетак часова

Посебан колективни уговор у основним и средњим школама и домовима ученика

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о информисању ученика

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли

Правилник о испитима

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време образовно-васпитног рада и других активности које организује школа

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала и листа са роковима чувања

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о начину регулисању изостанака ученика

Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о планирању, спровођењу и праћењу извршења набавки

Правилник о похвалама и наградама ученика и запослених

Правилник о полагању испита ученика у ОШ Предраг Девеџић

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о правилима понашања и међусобним односима деце, ученика, родитеља, односно других запослених

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и идавању јавних исправа у основној школи

Правилник о учешћу ученика у доношењу одлука

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о видео надзору

Правилник о заштити података о личности

Припремна и хор

Распоред звоњења

Распоред додатне и допунске наставе

Развојни план 2023-2028.

Ред вожње школског аутобуса

Школски програм за 2023. годину

Школски развојни план 2018-2023

Статут

Стручно усавршавање у оквиру професионалног развоја запослених у ОШ "Предраг Девеџић" у Врањској Бањи

Ученичке организације

Упутство за креирање и преглед детаља пријаве за завршни испит

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању