Правилник за утврђивање права на индивидуални образовни план

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик

Правилник о степену и врсти образовања наставника

Правилник о ближим условима исхране ученика у основној школи

Правилник о пружању додатне подршке

Правилник о обављању друштвено корисног рада

Правилник о ученицима на дужем кућном лечењу

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Измене и допуне правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Екскурзије ученика 2018-2019

Листа изабраних уџбеника за остале разреде

Листа изабраних уџбеника за 1. и 5. разред

Буквар из 1936.год.

Екскурзије ученика

Годишњи план рада школе 2022-2023

Интерни план набавки за 2023. год

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2021-2022

Календар значајних активности

Обавештење о новој процедури уписа у први разред

Обавештење за запослене

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 1

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 2

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 3

Одељенске старешине школске 2022/2023

Одељенске старешине

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину

Почетак часова

Посебан колективни уговор у основним и средњим школама и домовима ученика

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о информисању ученика

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ Предраг Девеџић

Правилник о награђивању запослених

Правилник о оцењивању ученика у основном образивању и васпитању

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о планирању, спровођењу и праћењу извршења набавки

Правилник о похвалама и наградама ученика

Правилник о полагању испита ученика у ОШ Предраг Девеџић

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и идавању јавних исправа у основној школи

Правилник о учешћу ученика у доношењу одлука

Правилник о употреби мобилног телефона

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорноси ученика

Правилник о заштити података о личности

Припремна и хор

Распоред часова првонек

Распоред додатне и допунске наставе

Ред вожње школског аутобуса

Школски програм за 2023. годину

Школски развојни план 2018-2023

Слободне активности

Статут

Стручно усавршавање у оквиру професионалног развоја запослених у ОШ "Предраг Девеџић" у Врањској Бањи

Ученичке организације

Упутство за креирање и преглед детаља пријаве за завршни испит

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању